අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

15
මාර්2020
නව කොරෝනා රෝග තත්ත්වය (COVID-19) පිළිබඳ කාලීන තොරතුරු

නව කොරෝනා රෝග තත්ත්වය (COVID-19) පිළිබඳ කාලීන තොරතුරු

නව කොරෝනා රෝග තත්ත්වය (COVID-19) පිළිබඳ කාලීන...

14
පෙබ2020
තෛපොංගල් උත්සව සැමරුම 2020

තෛපොංගල් උත්සව සැමරුම 2020

පළාත් සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය සහ ජාතික ඒකාබද්ධතාවය හා...

Scroll To Top