පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් කොලොන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සංවිධානය කළ පිරිත් සජ්ඣායන පින්කම 2019-06-13 වන දින රාත්‍රී 9 සිට 2019-06-14 වන දින පහන් වන තුරු කොලොන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යල භූමියේ පැවැත්වුණි. ඉන් අනතුරුව 2019-06-14 වන දින සංඝරත්නය වෙනුවෙන් හීල් දානමය පින්කමක් ද පවත්වන ලදී.

Scroll To Top