කොලොන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රට කජු වගාවේ ඵලදාව නෙලීම - ආයතනික පරිසරය අලංකාර කිරීමත්, ඵලදායි නිෂ්පාදනයක් කිරීමත් අරමුනින් කොලොන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාල භූමියේ විවිධ එළවළු සහ පළතුරු වගා කර ඇත. මෙවැනි බෝග රැසක් අතුරින් රටකජු වගාවේ අස්වැන්න නෙලීම 2019-04-29 දින කොලොන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් අමිල විජේරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.

 
Scroll To Top