රත්නපුර මහ දිසාපති මාලනී ලොකුපෝතගම මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ රැස්වීම 2019-04-05 වන දින කොලොන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණි. මෙම රැස්වීම සදහා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්,සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් ඇතුළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි විය. ඊට අමතරව ඔවුන් විසින් ආයතනික නිරීක්ෂණයක් ද සිදුකරන ලදී.

Scroll To Top