පළාත් සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය සහ ජාතික ඒකාබද්ධතාවය හා ප්‍රතිසංධාන අංශයේ අනුග්‍රහය යටතේ කොලොන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද තෛපොංගල් උත්සවය 2020.02.06 දින එග්බර්ත් විද්‍යාලයේදී පවත්වන ලදී.

Scroll To Top